Všeobecné obchodné podmienky používania aplikácie MAIS Študent (VOP)

 

DÔLEŽITÉ,

Pred inštalovaním Aplikácie MAIS Študent si prečítajte tieto obchodné podmienky:

 

Všeobecné Obchodné Podmienky ("VOP") MAIS Študent sú právnou zmluvou medzi vami (fyzickou osobou) a spoločnosťou ITernal, s.r.o. pre aplikáciu MAIS Študent uvedenú vyššie, ktorá zahŕňa všetky súvisiace softvérové komponenty.

 

Inštaláciou, kopírovaním alebo iným používaním aplikácie MAIS Študent súhlasíte, že ste viazaní podmienkami týchto VOP. Táto licenčná zmluva predstavuje úplnú dohodu o aplikácii MAIS Študent medzi vami a spoločnosťou ITernal, s.r.o., a nahrádza akýkoľvek predchádzajúci návrh, reprezentáciu, alebo porozumenie medzi zmluvnými stranami.

 

Ak nesúhlasíte s VOP, neinštalujte a nepoužívajte túto aplikáciu.

 

Aplikácia MAIS Študent je chránená autorskými právami a medzinárodnými dohodami o autorských právach, ako aj ďalšími zákonmi a dohodami o duševnom vlastníctve. Aplikácia MAIS Študent je licencovaná, v základnej verzii bezplatná.

 

Udelenie licencie

1)    Inštalácia

ITernal, s.r.o. Vám udeľuje právo inštalovať a používať kópiu aplikácie MAIS Študent na vašom mobilnom zariadení so systémom s platne licencovanou kópiou operačného systému, pre ktorý bola aplikácia určená (napr. Android, iOS).

 

V prípade prihlásenia sa pod iným ako svojim používateľským účtom do aplikácie MAIS Študent na Vašom mobilnom zariadení ste povinný používateľa odhlásiť a v žiadnom prípade nepoužívať aplikáciu pod cudzím prihlásením. Za akcie vykonané v mene iného používateľa nesiete plnú právnu zodpovednosť.

 

2)    Súhlas s podmienkami

 

a/        Používaním aplikácie používateľ súhlasí s týmito podmienkami používania aplikácie.

b/        V prípade, že nesúhlasíte s podmienkami, aplikáciu ihneď odinštalujte.

 

3)    Nová verzia podmienok používania

 

a/        Nová verzia podmienok naberá platnosť a účinnosť jej zverejnením.

b/        Používateľ je zodpovedný za oboznámenie sa s novou verziou podmienok.

c/                    ITernal, s.r.o., odporúča používateľom pred každým použitím aplikácie prečítať si podmienky používania.

 

4)    Právo na spracovanie osobných údajov

 

a/        Používateľ súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov pre účely      plnenia poslania aplikácie MAIS Študent.

b/        V prípade poskytnutia osobných údajov ITernal, s.r.o., budú tieto spracovávané len v súlade s platnou legislatívou a ITernal, s.r.o. nemá právo údaje poskytnúť tretej strane.

 

5)    Popis ďalších práv a obmedzení

 

a/        Zákaz spätného inžinierstva, dekompilácia a rozkladanie.

Nesmiete vykonávať spätnú analýzu, dekompiláciu alebo prevod zo strojového kódu aplikácie MAIS Študent.

b/        Servis

ITernal, s.r.o. Vám môže poskytnúť podporné služby súvisiace s aplikáciou MAIS Študent ("Servis"). Akýkoľvek dodatočný softvérový kód dodávaný ako súčasť programu na podporu služieb sa považuje za súčasť softvérového produktu a bude podliehať podmienkam tejto zmluvy VOP.

c/        Dodržiavanie platných zákonov.

Používateľ súhlasí, že bude dodržiavať všetky platné zákony týkajúce sa použitia tejto aplikácie.

 

6)    Duševné vlastníctvo

 

Všetky informácie a to vrátane autorských práv v rámci aplikácie MAIS Študent a všetky ich kópie sú vlastníctvom spoločnosti ITernal, s.r.o. alebo jej partnerov (vysokých škôl). Všetky vlastnícke a práva, a práva duševného vlastníctva obsahu, ktoré sú prístupné použitím tejto aplikácie sú majetkom príslušných vlastníkov obsahu a môžu byť chránené príslušnými autorskými právami alebo inými zákonmi a zmluvami o duševnom vlastníctve. Táto VOP zmluva vám neprisudzuje žiadne práva na používanie takéhoto obsahu. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené ITernal, s.r.o.

 

7)    Bez záruky

 

Vzhľadom na skutočnosť, že používanie aplikácie je výlučne dobrovoľné a všetky služby, ktoré systém ponúka pre používateľa, si môže používateľ obstarať aj z iných zákonom určených zdrojov, používateľ používaním systému pristupuje k všeobecným obchodným podmienkam a zároveň sa týmto zaväzuje, že si nebude uplatňovať akékoľvek nároky na náhradu škody alebo ujmu, ktorá by mu vznikla alebo mohla vzniknúť používaním aplikácie alebo v súvislosti s ňou.

 

ITernal, s.r.o. a jej partneri výslovne odmietajú akúkoľvek záruku na aplikáciu. Aplikácia MAIS Študent a jej komponenty sú poskytované "tak ako sú" bez akejkoľvek výslovnej alebo predpokladanej záruky akéhokoľvek druhu.

ITernal, s.r.o. nezaručuje ani nepreberá zodpovednosť za správnosť a úplnosť informácií, textu, grafiky, odkazov alebo iných prvkov obsiahnutých v aplikácii. ITernal, s.r.o. neposkytuje žiadne záruky v prípade škôd, ktoré môžu byť spôsobené prenosom počítačových vírusov, červov, časovaných bômb, logických bômb, alebo podobných programov.

ITernal, s.r.o. ďalej výslovne odmieta akúkoľvek záruku alebo reprezentáciu oprávneným používateľom ani žiadnej tretej strane.

 

8)    Obmedzenie zodpovednosti

 

V žiadnom prípade ITernal, s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody (vrátane, bez obmedzenia, stratených, či chybných informácií) vyplývajúce z použitia "Oprávnenými používateľmi" alebo nemožnosti použiť túto aplikáciu, aj keď bola ITernal, s.r.o. upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd. V žiadnom prípade nebude ITernal, s.r.o. ani jej partneri, niesť zodpovednosť za stratu dát alebo za nepriame, zvláštne, náhodné, následné (vrátane ušlého zisku) alebo iné škody na základe zmluvy, prečinu alebo inak. ITernal, s.r.o. a jej partneri nenesú žiadnu zodpovednosť s ohľadom na obsah tohto softvérového produktu alebo jeho časti, vrátane ale bez obmedzenia na chyby alebo opomenutia v nich obsiahnuté, urážky na cti, porušenie práva na zverejnenie verejných údajov, súkromie, práva k ochranným známkam, prerušenia podnikania, zranenie, stratu osobných údajov, morálneho práva alebo vyzradenie dôverných informácií. Táto softwarová aplikácia a jej používanie obsahuje len časť informácií o právach a povinnostiach koncového používateľa vo vzťahu k vysokej škole, z tohto dôvodu je koncový používateľ povinný sledovať a dodržiavať aj iné informačné kanály vysokej školy a vziať na vedomie práva a povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú, predovšetkým tie, ktoré vyplývajú z vnútorných predpisov a nariadení vysokej školy.